A+ R A-
04 Ιουλ

ΥΠ.ΕΣ: Σε ισχύ η νομοθεσία για την οικονομική εξυγίανση δήμων και περιφερειών

Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Οι προϋπολογισμοί δήμων και περιφερειών θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι, ενώ όσοι δεν είναι σε θέση να τους ισοσκελίσουν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης με τη σύναψη δανείου. Η συνομολόγηση των δανείων αναμένεται να γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Με εγκύκλιο που εστάλη προς τους δήμους και τις περιφέρειες, η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών υπενθυμίζει την αναγκαιότητα εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει η αρμόδια οικονομική επιτροπή να υποβάλλει στο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο αντίστοιχα τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στην έκθεση μεταξύ άλλων θα πρέπει να περιέχονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται σε διάστημα 20 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή περιφέρειας.

Σε περίπτωση που στη σχετική έκθεση διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν μέχρι το τέλος της χρήσης, το αρμόδιο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του.

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα πρέπει να γίνει σε διάστημα 15 ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών. Αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός  ο προϋπολογισμός.

Αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία η απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο.

 Όσοι δήμοι δεν ισοσκελίζουν  τον προϋπολογισμό 2012  εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης

 Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ειδικά και μόνο για τους προϋπολογισμούς του οικονομικού έτους 2012, τυγχάνουν παράλληλης εφαρμογής και οι νομοθετικές διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης. Οι σχετικές ρυθμίσεις περιέχονται στην απόφαση 43288/4.10.2011του Υπουργού Εσωτερικών.

Η συνομολόγηση δανείου από το ΤΠΔ

 Μεταξύ άλλων οι δήμοι που έχουν πρόβλημα προβλέπεται να λάβουν δάνειο μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα εξυγίανσης τους. Το δάνειο προβλέπεται να καλυφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Συμπερασματικά η εγκύκλιος καταλήγει ότι σε περίπτωση που ο δήμος  διαπιστώσει κατά την διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης ισοσκελισμού ότι ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός, μπορεί να προβεί στην ισοσκέλισή του, εγγράφοντας στο σκέλος των εσόδων το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.2011.  Ειδικά για τους δήμους, το σχετικό Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στην Ελεγκτική Επιτροπή και θα συνοδεύεται από τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό και τη σχετική τριμηνιαία έκθεση.

Τη δυνατότητα προσφυγής στις παραπάνω διατάξεις έχουν και οι δήμοι που υπέβαλαν στην Ελεγκτική Επιτροπή Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης για έλεγχο, προκειμένου να συνομολογήσουν δάνειο για ισοσκέλιση του αρχικού συνταχθέντος προϋπολογισμού τους, ενώ είχαν ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εξαιτίας του λόγου αυτού η Επιτροπή αποφάσισε να απέχει του ελέγχου. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. να συνομολογήσουν το δάνειο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012, αν και η προθεσμία αυτή δεν χαρακτηρίζεται στη διάταξη ως αποκλειστική, πρέπει να ενεργήσουν άμεσα και να συντομεύσουν όσο το δυνατόν όλες τις λοιπές τασσόμενες προθεσμίες (υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης, λήψης απόφασης δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου). Με το τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα υπάρχει ικανός χρόνος για να τηρηθεί η υποχρέωση διαφάνειας κατά τη διαδικασία επιλογής του φορέα δανειοδότησης και να διενεργηθεί ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των δανειακών συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 Αρ. Εγκυκλίου: 43

ΘΕΜΑ:  Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των δήμων και των περιφερειών

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10

των άρθρων 266 και 268 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί

και ισχύουν, η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών

υπηρεσιών του οικείου δήμου ή περιφέρειας, υποβάλλει στο δημοτικό ή

περιφερειακό συμβούλιο αντίστοιχα τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην

έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση

υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε

τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου ή περιφέρειας. Εάν με την

ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί,

σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον

προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται

να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών,

μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος

των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο

προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γενικό

Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Τα στοιχεία που

πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ.

40038/9.9.2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Ειδικά και μόνο για τους προϋπολογισμούς του οικονομικού έτους 2012,

τυγχάνουν παράλληλης εφαρμογής και οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2

του ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14), οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους δήμους και

τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους,

πριν την προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.3852/2010 περί Ειδικού

Προγράμματος Εξυγίανσης και τις σχετικές ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ.

43288/4.10.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος

των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό

που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι

31.12.2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Η συνομολόγηση του

δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Απαραίτητη

προϋπόθεση αποτελεί η πιστή τήρηση και ανάρτηση των στοιχείων που αφορούν

στο Μητρώο Δεσμεύσεων και η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης

από τον ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του

προϋπολογισμού του, εγκρίνεται από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο με

αυτόν και συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του δανείου. Επίσης,

υποβάλλεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ελεγχθεί από την

Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010, η οποία εξετάζει και τη

συμμόρφωση του Ο.Τ.Α. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μητρώο

Δεσμεύσεων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται στον αρμόδιο Ελεγκτή

Νομιμότητας (Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης), ο οποίος

εξετάζει τη νομιμότητα της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού και εν

προκειμένω της υποχρεωτικής αναμόρφωσής του, στο σύνολό της. Οι παραπάνω

σχετικές αποφάσεις των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων λαμβάνονται με

την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, ανεξαρτήτως του ύψους του

ποσού του δανείου.

Εάν λοιπόν ο Ο.Τ.Α., διαπιστώσει κατά τη διαδικασία της ως άνω

υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, και αφού προηγουμένως

έχει μειώσει στο πραγματικό ύψος τα έσοδά του και αντιστοίχως το σκέλος των

δαπανών του, διατηρώντας ωστόσο τις απαραίτητες για τη λειτουργία και την

επίτευξη του σκοπού του δαπάνες, ότι ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός,

μπορεί να προβεί στην ισοσκέλισή του, εγγράφοντας στο σκέλος των εσόδων και σε

αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί

αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.2011, σύμφωνα

με τα προαναφερθέντα.

Ειδικότερα για τους δήμους, το σχετικό Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης, θα

συνταχθεί και θα υποβληθεί στην Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οδηγίες και

το υπόδειγμα της υπ’ αριθμ. 2/3881/9.2.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΙΝ-Ο1Χ) Εγκυκλίου μας και

θα συνοδεύεται από τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό και τη σχετική τριμηνιαία

έκθεση.

Δυνατότητα προσφυγής στις παραπάνω διατάξεις έχουν και οι δήμοι που

υπέβαλαν στην Ελεγκτική Επιτροπή Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης για έλεγχο,

προκειμένου να συνομολογήσουν δάνειο για ισοσκέλιση του αρχικού συνταχθέντος

προϋπολογισμού τους, ενώ είχαν ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό από την οικεία

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εξαιτίας του λόγου αυτού η Επιτροπή αποφάσισε να

απέχει του ελέγχου. Οι εν λόγω δήμοι προβαίνοντας στην αναμόρφωση του

προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, θα υποβάλλουν στην

Ελεγκτική Επιτροπή επικαιροποιημένο Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως, τόσο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,

όσο και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους, ότι εάν με τις αποφάσεις

αναμόρφωσης των προϋπολογισμών, έχουν εγγραφεί έσοδα από δάνεια για

την ισοσκέλισή τους, πρέπει πρώτα να ελεγχθούν από την Ελεγκτική

Επιτροπή τα σχετικά Σχέδια Οικονομικής Υποστήριξης και μετά να γίνει  ο

έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων από τις οικείες Αποκεντρωμένες

Διοικήσεις.

Επιπροσθέτως, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. να συνομολογήσουν

το δάνειο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012, αν και η προθεσμία αυτή δεν

χαρακτηρίζεται στη διάταξη ως αποκλειστική, πρέπει να ενεργήσουν άμεσα και να

συντομεύσουν όσο το δυνατόν όλες τις λοιπές τασσόμενες προθεσμίες (υποβολής

τριμηνιαίας έκθεσης, λήψης απόφασης δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου),

έτσι ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για να τηρηθεί η υποχρέωση διαφάνειας κατά

τη διαδικασία επιλογής του φορέα δανειοδότησης, αλλά και να διενεργηθεί ο

προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των δανειακών συμβάσεων από το Ελεγκτικό

Συνέδριο, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Την παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να αναζητήσετε και στο διαδικτυακό τόπο

του Υπουργείου μας, στη διεύθυνση    www.   ypes.   gr/ Το Υπουργείο/ Εγκύκλιοι –

Αποφάσεις. Περαιτέρω, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή

πληροφορία για την εφαρμογή των προαναφερθέντων.

otanews.gr

Προσθήκη σχολίου

Security code ανανέωση

Loading